วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ศึกษาหน้าที่ของคอนโทรลพื้นฐานในโปรแกรม Visual Basic 2005 Express

1.1 Common Controls เป็นคอนโทรลพื้นฐาน ประกอบด้วย

Pointer = สำหรับเลือกวัตถุที่ต้องการ
Button = ปุ่มกด
CheckBox = เป็นการแสดงทางเลือกโดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ
CheckedListBox = แสดงรายการเลือกโดยเช็คที่หน้ารายการนั้น
ComboBox = แสดงรายการเลือกคล้ายกับ list Box โดยคลิกที่ คอนโทรลเพื่อแสดงรายการทั้งหมด
DateTimePicker = แสดงวันที่และเวลา
Label = แสดงข้อความบนจอภาพ
LinkLabel = แสดงข้อความที่เป็นตัวเชื่อมโยงบนจอภาพ
ListBox = แสดงรายการเลือกโดยสามารถแสดงได้มากกว่า 1 รายการ และเลื่อนดูรายการที่ต้องการได้
ListView = เหมือนกับ Listbox แต่ Listview จะแสดงรูปภาพ ประกอบหัวข้อด้วย ทำให้สื่อความหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น
MaskedTextBox = ใช้ Mask ข้อมูลนำเข้า
MonthCalendar = แสดงปฎิทิน
NotifyIcon = แสดงไอคอนในพื้นที่ที่แจ้งไว้ ฝั่งขวาของ windows taskbar ขณะรันโปรแกรม
NumericUpDown = แสดงรายการตัวเลข สามารถเลื่อนขึ้นลงได้
PictureBox= สําหรับแสดงผลกราฟิกและภาพกราฟิกต่าง ๆ
ProgressBar = แสดงสถานะการทำงาน
RadioButton = แสดงรายการเลือกโดยสามารถเลือกได้เพียง 1 รายการ
RichTextBox = กล่องข้อความขนาดใหญ่สามารถเพิ่มขนาดได้ตามต้องการ
TextBox = แสดงข้อความที่ได้จัดเก็บไว้และรับข้อมูลผ่านทางหน้าจอ
ToolTip = ใช้แสดงข้อมูลเมื่อผู้ใช้เลื่อนเม้าท์วางบนคอนโทรลที่
เรียกใช้งาน ToolTip อยู่
TreeView = สำหรับสร้างคอนโทรลเมนูหรือแสดงรายการเลือกแบบ
TreeView
WebBrowser = ใช้แสดงหน้า web page

2 ความคิดเห็น: